• welcome

  Авангардни методи за конвертиране на възобновяема морска енергия разработват учени от БАН

  Три уникални технологии за преобразуване на природна енергия разработват учените от ?Центъра по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии на БАН. Разработките са резултат от изследвания, насочени към ефективно използване на огромния природен ресурс и декарбонизацията на морския транспорт. Нови преобразуватели на вълнова енергия Целта на технологията е да се използват пасивни методи за помощна пропулсия, която ще снижи значително разходите на гориво и вредните емисии на кораби с конвенционални двигатели с вътрешно горене. Основната идея е да се използва привнесената от вълните енергия на вертикалните колебания на кораба при движение на вълнение за генериране на допълнителна пропулсия и/или на електрическа енергия. Използването на вълнова енергия за генериране на електричество не е нова идея. Иновативността на тази разработка се състои в [...]

  2021-07-22T11:07:03+00:00четвъртък, 22 юли 2021 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

  Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика ?Акад. Ангел Балевски” – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност ?професор“

  Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика ?Акад. Ангел Балевски” - БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност ?професор“ по научна специалност 02.01.02 ?Материалознание и технология на машиностроителните материали” в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали и материалознание - 1 (един) брой за нуждите на Научна секция 2 ?Технологии и съоръжения за специални стомани и сплави“ към Института със срок 2 (два) месеца от публикуването в ДВ бр. 103/28.12.2017 г. Документи се приемат в Института, гр. София, бул. ?Шипченски проход” № 67 – Отдел ?Организация и управление на човешките ресурси”, тел. 02/462 62 28.

  Go to Top

  亚洲学生爱爱综合图

  HoMEѧۺͼ