• welcome

  Конкурс за заемане на академична длъжност ?професор“ в ИЕФЕМ – БАН

  Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност ?професор” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Етнология на социализма и постсоциализма) – един, за нуждите на секция ?Етнология на социализма и постсоциализма”, обнародван в ?Държавен вестник“, бр. 59 от 16.07.2021 г. Срок за подаване на документите – 16.09.2021 г. Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН – София,? ул. ?Московска” 6А, моб. тел. 0879409313 ( https://iefem.bas.bg/konkursi )

  ИЕФЕМ – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност ?главен асистент“

  Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност ?главен асистент“ със срок 2 месеца от публикуването в ДВ, бр. 43 от 21.05.2021 г.: – в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Ритуалност при мюсюлманите в Югоизточна Европа) – един, за нуждите на секция ?Балканска етнология”; – в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Дигитални методи в етнохореоложкото изследване) – един, за нуждите на секция ?Етномузикология и етнохореология”. Срок за подаване на документите – 21 юли 2021 г. Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. ?Московска” 6А, тел. 02/988-42-09.

  2021-05-25T12:34:18+00:00вторник, 25 май 2021 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

  Нова изложба “Из краищата на везмото” представя Националния етнографски музей

  ?Изложбата може да бъде посетена до края на юли 2021 г. Националният етнографски музей представя новата си изложба ?Из краищата на везмото“, разположена в три зали на първия етаж на Княжеския дворец. Експозицията разказва за шевицата като функция, мотиви и послания, както и за промените, настъпили в първите години след Освобождението, когато на везаните части започва да се гледа като на българско наследство и от тях се правят покривки и възглавници. Основен акцент в изложбата е дарената от проф. Иван Гаврилов, началник на клиника по гръдна хирургия – УСБАЛ по онкология, карта на България в шевици. Изработена от неговата майка Величка Каменова с размер 195/165 см от общо 144 шевици, тя е точна реплика на модела ?Карта на България, извезана с мотиви от традиционни български [...]

  ИЕФЕМ – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност ?доцент“

  Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност ?доцент“: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност ?Фолклористика (Съвременни фолклорни форми и игрови култури)“ – един, за нуждите на секция ?Антропология на словесните традиции“; ?в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност ?Етнография (Историческа етнология на българите в Западна Тракия)“ ?– един, за нуждите на секция ?Историческа етнология”. Срок за подаване ?на документи 2 месеца от обнародването? в ?Държавен вестник“, бр. 28 от 06 април 2021 г. Краен срок за подаване на документите - 7 юни 2021 г. [...]

  Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор”

  Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен ?доктор“ съобщават, че на 12 април (понеделник) 2021 г. от 14:00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ – БАН, ул. ?Московска“ 6 А, или онлайн, ако обстоятелствата го налагат, ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд ?на тема: ??Дигитален атлас на българския танцов фолклор. Зони на разпространение според теренните проучвания в етнохореологията“ на Ивайло Цветанов Първанов, докторант редовна форма на обучение в секция ?Етномузикология и етнохореология“ по докторска програма Музикознание, музикално и танцово изкуство - Етнохолеология, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства. Научен ръководител: доц. д-р Анна Щърбанова Автореферат Председател на Научното жури: [...]

  ИЕФЕМ – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност ?доцент“

  Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност ?доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Етнография (Етнология на спорта) ?– един, за нуждите на секция ?Историческа етнология” със срок 2 месеца от обнародването? в ?Държавен вестник“, бр. 98 от 17.11.2020 г. Срок за подаване на документите - 18 януари 2021 г. Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. ?Московска” 6А, тел. 02/988-42-09 Повече информация може да видите на: Конкурс за заемане на академична длъжност ?доцент“ | ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ? ? ?

  2020-11-18T10:57:03+00:00вторник, 17 ноември 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
  Go to Top

  亚洲学生爱爱综合图

  HoMEѧۺͼ