• welcome

  Конкурси за избор на директори на самостоятелни звена на БАН2021-07-06T12:41:29+00:00

  Директорите на самостоятелните звена в структурата на Българската академия на науките (БАН)?се назначават въз основа на решение от Експертна комисия, назначавана за всеки отделен избор с решение на Управителния съвет (УС) на БАН.

  За директори на постоянно научно звено в структурата на БАН могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

  Обява за избора се публикува в Информационния бюлетин на БАН в следващия брой след решението на Управителния съвет на БАН за обявяване на избора.?Копие от обявата се изпраща за информация и разгласяване на научните звена и висши училища в София и страната, осъществяващи дейност с близка проблематика.?Обявата за избора съдържа: наименованието на самостоятелното звено, изискване за звание съгласно чл. 42 ал. 1 от Устава на БАН, списък и срок за подаване на необходимите документи. За заемане на длъжността може да се поставят и особени изисквания в зависимост от спецификата на самостоятелното звено, определени от УС.

  Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

  В този раздел ще намерите обявления, свързани с конкурси за директори на самостоятелни звена на Българската академия на науките от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

  В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

  Обяви, свързани с избор на директори на самостоятелни звена на БАН

  Процедура за избор на директор на Лаборатория по телематика

  УПРАВИТЕЛНИЯТ ?СЪВЕТ НА
  БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТ

  открива процедура за избор на директор на
  Лаборатория по телематика

   

  За директори на Академични специализирани звена /АСЗ/ могат да кандидатстват лица по реда и условията на чл. 48 а, ал. 3.

  Документите за участие в процедурата са: заявление до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

  Краен срок за подаване на документите:?21 юни 2021?г.?

  Документите се подават на хартиен и електронен носител в три екземпляра в БАН – Администрация, ул. 15 ноември № 1, деловодството на БАН-А, ст. 116, тел. 979 5263 от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00ч.

  Правилата за провеждане на избори за директори на самостоятелни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и декларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.

  Правила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН (изм. 19.07.2010)

  Декларация за сътрудничество на структурите на ДС:

  Декларация за сътрудничество на структурите на бившата ДС

  четвъртък, 20 май 2021 |

  Процедура за избор на директор на Ботаническа градина

  УПРАВИТЕЛНИЯТ ?СЪВЕТ НА
  БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТ

  открива процедура за избор на директор на
  Ботаническа градина

   

  За директори на Академични специализирани звена /АСЗ/ могат да кандидатстват лица по реда и условията на чл. 48 а, ал. 3.

  Документите за участие в процедурата са: заявление до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

  Краен срок за подаване на документите:?21 юни 2021?г.?

  Документите се подават на хартиен и електронен носител в три екземпляра в БАН – Администрация, ул. 15 ноември № 1, деловодството на БАН-А, ст. 116, тел. 979 5263 от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00ч.

  Правилата за провеждане на избори за директори на самостоятелни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и декларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.

  Правила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН (изм. 19.07.2010)

  Декларация за сътрудничество на структурите на ДС:

  Декларация за сътрудничество на структурите на бившата ДС

  четвъртък, 20 май 2021 |

  Процедура за избор на директор на Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей

  Управителният съвет на
  Българската академия на науките
  открива процедура за избор на директор на
  Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей

  (още…)

  понеделник, 21 декември 2020 |

  Процедура за избор на директор на НЦ БЪЛГАРСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ – БАН

  УПРАВИТЕЛНИЯТ ?СЪВЕТ НА
  БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТ

  открива процедура за избор на директор на
  НЦ БЪЛГАРСКА EНЦИКЛОПЕДИЯ – БАН

  За директори на общоакадемични помощни звена могат да кандидатстват лица по реда на КТ.
  Документите за участие в процедурата са: заявление до Председателя на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

  Краен срок за подаване на документите: 14 ноември 2020 г.

  Документите се подават в БАН- Администрация, ул. ?15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360 от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

  Правилата за провеждане на избори за директори на самостоятелни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и декларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.

  Правила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН (изм. 19.07.2010)

  Декларация за сътрудничество на структурите на ДС:

  Декларация за сътрудничество на структурите на бившата ДС

  четвъртък, 15 октомври 2020 |
  Go to Top

  亚洲学生爱爱综合图

  HoMEѧۺͼ