• welcome

  Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2021-07-06T12:50:01+00:00

  Реда на придобиване на?научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

  Научните степени са:?“доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”.?Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

  Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

  В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

  В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

  Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

  Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

  Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. ?Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. ?Биологически науки“, научна специалност ?Биофизика“, за нуждите на секция ?Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в […]

  петък, 30 юли 2021 |

  ИИИ при БАН търси да назначи ПЕТ АСИСТЕНТИ с ОНС ?Доктор“ на срочен трудов договор

  Институтът за икономически изследвания при БАН търси за назначаване на срочен трудов договор след провеждане на конкурсна процедура/събеседване 5 (ПЕТ) АСИСТЕНТИ с ОНС ?Доктор“ в Професионално направление 3.8 Икономика в следните научни области:

  • Макроикономика (икономически растеж) – 1 място за секция ?Макроикономика“
  • Икономика и управление на фирмата – 1 място […]
  сряда, 28 юли 2021 |

  ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академични длъжности ?професор“ и ?доцент“

  Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професор – трима: един по Административно право и административен процес и един по Правна социология? за […]

  сряда, 28 юли 2021 |

  ИДП при БАН прекратява обявени конкурси за заемане на академични длъжности

  Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките прекратява обявените в ?Държавен вестник“, бр. 19/05 март 2021 г. конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професор – 3 (трима): 1 (един) по […]

  сряда, 28 юли 2021 |

  Институтът по физикохимия при БАН обявява конкурс за доцент

  Институтът по физикохимия ?Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност ?Доцент“ – 1 брой в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност ?Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“ за нуждите на секция ?Електрохимия и корозия“ по тематика ?Електрохимично получаване на хибридни покрития върху метални […]

  вторник, 27 юли 2021 |

  Конкурс за академична длъжност ?асистент“ в ИФТТ

  Институтът по физика на твърдото тяло – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност ?Асистент“ по професионално направление 4.1.??Физически науки“, научна специалност ?Физика на кондензираната материя“, за нуждите на лаборатория ?Акустоелектроника“ към направление ?Функционални материали и наноструктури“ със срок един месец от публикуването на страницата на ИФТТ-БАН.

  […]

  четвъртък, 22 юли 2021 |

  Нормативни актове

  Go to Top

  亚洲学生爱爱综合图

  HoMEѧۺͼ