Събрание на академиците и член-кореспондентите

Академиците и член-кореспондентите на Българската академия на науките формират свои събрания и отделения, съгасно чл. 7 от Устава на Българската академия на науките.

Академиците и член-кореспондентите формират две събрания – Събрание на академиците (СА) и Събрание на академиците и член-кореспондентите (САЧК). Председател на двете Събрания е Председателят на БАН.

САЧК създава отделения по групи научни и творчески направления, в които се обединяват всички членове от съответните направления. Създадените отделения се утвърждават от Управителния съвет на БАН и се наричат “Отделения на БАН”.

Събранието на академиците и член-кореспондентите в момента има 7 отделения, както следва:

 • Отделение за природо-математически науки,

 • Отделение за инженерни науки,

 • Отделение за биологически науки,

 • Отделение за медицински науки,

 • Отделение за аграрни и лесовъдни науки,

 • Отделение за хуманитарни и обществени науки,

 • Отделение за изкуство и изкуствознание.

Към октомври 2019 г. в състава на САЧК влизат 162 членове, от които 61 академици и 101 член-кореспонденти. Съгласно Устава на БАН функциите на председател на САЧК се изпълняват от Председателя на БАН – акад. Юлиан Ревалски. Заместник-председател на САЧК е акад. Дамян Дамянов, а секретар – чл.-кор. Илза Пъжева. Технически секретар на САЧК е г-жа Мирослава Митрович, чрез която могат да бъдат осъществени контакти на тел. 02/979-52-18 и електронен адрес: mira@cu.bas.bg

Като задачи и инициативи на САЧК могат да бъдат посочени:

 • Попълване състава на САЧК чрез избор на нови академици и член-кореспонденти.

 • Излъчване на подходящи кандидати за председател и заместник-председатели на БАН.

 • Избор на чуждестранни и почетни членове на БАН.

 • Провеждане на ежемесечен Академически семинар, с научни съобщения и презентации от членовете на САЧК.

 • Организиране на чествания, свързани с юбилейни годишнини на живи и починали членове на БАН.

 • Организиране на тържествени събрания и на съвместни събрания с Общото събрание на БАН по важни управленски теми и кадрови въпроси.

 • Поддържане на постоянна дарителска кампания с индивидуални и целеви дарения от академици и член-кореспонденти.

 • Участие като рецензенти и експерти в конкурси за научни постижения, включително за млади учени.

 • Сътрудничество и съдействие за дейността на Ученическия институт на БАН, включваща участие в Ръководството му, участие в комисии, рецензии и др.

 • Съдействие на Ръководството на Академията при оценка, акредитация и подпомагане на дейността на институтите на БАН.

Българското книжовно дружество (БКД) е предшественик на Българската академия на науките (БАН). То е създадено през 1869 г. по инициативи на родолюбиви българи. Членовете на Дружеството са действителни и спомагателни. За председател на Дружеството е избран проф. Марин Дринов, заместник-председател е Васил Друмев, а секретар – Васил Д. Стоянов. В настоятелството влизат 5 души, а още 5 са техни застъпници. Ръководител на настоятелството е Никола Ценов. Съставът на Дружеството се попълва постепенно през следващите години с нови членове. Още в началото Общото (главното) събрание на БКД играе ролята на колективен ръководен орган. То се свиква всяка година на 11 май – Ден на славянската писменост. От 1884 г. в Дружеството се формират 3 клона – Историко-филологически клон, Клон на природните и медицинските науки и Философско-обществен клон.

През 1878 г. Събранието единодушно приема, че седалището на Дружеството трябва да бъде преместено от гр. Браила в гр. София. През 1910 г. Дружеството взема решение да се преименува в Българска академия на науките, обединяваща академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове). Това е осъществено през 1911 г. с приемане на нов Устав, нов Закон за БАН (1912 г.) и Вътрешен правилник. Съхраняват се трите клона (отделения).

Събранието на академиците и член-кореспондентите наследява ролята на общ колективен ръководен орган на Академията. В неговите права и задължения влизат избор на ръководство на Академията, избор на други ръководни и помощни органи, изработване на правилници, статут на комисии, определяне на състава на редколегията на сп. ?Списание на БАН“, създадено през 1869 г. под названието ?Периодично списание“. Членовете на БАН провеждат годишно едно общо събрание (м. януари) с организационно-отчетен характер и едно тържествено (в следващата неделя). Общото събрание избира ръководство и нови членове, решава въпроси по всички общи дейности. Пред тържественото събрание се представят новите членове, обявяват се академични награди, изнася се академична реч от новоизбран член, прави се преглед на международните връзки. Има и извънредни общи събрания, обусловени от конкретна тема или задача.

През 1925-28 г. е построена сградата на БАН до Народното събрание и срещу Софийския университет. През 1939 г. към Академията е създаден нов литературно-художествен клон с 3 отдела – литература, пластични изкуства и музика, а към названието на БАН се добавя ?и изкуства“ с нова абревиатура БАНИ.

1944 г. е свързана с проведени редовни и извънредни заседания на общото събрание. През 1946 г. влиза в сила нов Закон, връща се названието БАН, създават се първите институти. Към 1952 г. те вече са 31. През тези години функционират 2 отдела – философско-обществен и природо-математичен. Увеличен е 6 пъти бюджета на Академията, нараства научния състав. През 1949 г. броят на отделенията на Събранието се увеличава на 8: физико-математически и технически науки; геолого-географски и химически науки; биологически и медицински науки; история, археология и философия; правни и икономически науки; езикознание; етнография и литература; изобразителни изкуства и култура. В отделенията участват академици и член-кореспонденти, а на общите събрания се канят директори и научни сътрудници.

До 1991 г. Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК) има характеристиката на Общо събрание на БАН, решаващо всички жизнено важни въпроси за настоящето и развитието на Академията. През същата година Уставът на БАН се преработва и САЧК получава статут на допълнителен орган на Академията, а основно ръководно звено става Общото събрание на БАН. Независимо от разделянето на Общото събрание и на САЧК се спазва правилото за председател на БАН да бъде избиран академик, евентуално член-кореспондент, а за заместник-председатели – преобладаващо членове на САЧК.

За академици и член-кореспонденти в историята на БКД и на БАН досега са избирани общо над 900 представители на науката в България, които работят както в самата Академия, така и в университети и други научни организации в страната. Академията избира чуждестранни членове сред представителите на науката в други страни, които работят съвместно с български учени и дават своя принос в развитието на науката в страната. Техният брой до момента е над 300. За почетни членове на БАН, които до момента са 40, се избират приоритетно представители на българската наука с изключителни заслуги за нейното развитие, както и с много голям принос към БАН.

Съгласно Устава на БАН броят на академиците и член-кореспондентите е точно фиксиран и не трябва да надминава 80 души за академиците и 120 души за член-кореспондентите. По този начин максимално допустимия брой на членовете на Академията е общо 200.

ИменаПрофесияГодина на ражданеЧлен-кореспондентАкадемикCV
АЛЕКСАНДРОВ Александър Харалановинженер лесовъд1938 г.1995 г.2003 г.CV
АРСОВ Янко Бояновинженер металург1934 г.1997 г.2004 г.
АТАНАСОВ Атанас Ивановагроном генетик1943 г.1997 г.2003 г.CV
АТАНАСОВ Петър Асеновфизик1942 г.2008 г.2018 г.CV
БАЛТАДЖИЕВА Мария Ангеловаинженер технолог1938 г.2004 г.2015 г.
БОЯНОВ Кирил Любеновинженер информатика1935 г.1989 г.2003 г.CV
ВАСИЛЕВА Петя Ивановаофталмолог1940 г.1995 г.2003 г.
ГОЛЕМАНСКИ Васил Григоровзоолог1933 г.1997 г.2003 г.CV
ГЪЛЪБОВ Ангел Симеоноввирусолог1939 г.2004 г.2008 г.CV
ГЮЗЕЛЕВ Васил Тодоровисторик1936 г.1995 г.2003 г.
ДАМЯНОВ Дамян Николовхирург1946 г.2008 г.2012 г.CV
ДАМЯНОВ Крум Димитровизкуство1937 г.2015 г.
ДИМИТРОВ Димитър Велковсоциолог1947 г.2012 г.2018 г.CV
ДОНЧЕВ Антон Николовписател1930 г.2003 г.
ДРЕНСКИ Веселин Стояновматематик1950 г.2004 г.2012 г.
ЗАГОРЧЕВ Иван Стефановгеолог1937 г.2004 г.2015 г.CV
ИВАНОВ Иван Георгиевмолекулярна биология1944 г.2004 г.2015 г.
ИВАНОВ Ячко Павловинженер реолог1932 г.1995 г.2003 г.CV
КАЗАНДЖИЕВ Васил Ивановкомпозитор и диригент1934 г.2004 г.2008 г.CV
КАРТАЛОВ Пламен Ивановрежисьор1948 г.2012г.
КЕНДЕРОВ Петър Стояновматематик1943 г.1984 г.1995 г.
МАРКОВ Георги Георгиевисторик1946 г.2004 г.2008 г.CV
МИЛАНОВ Иван Господиновневролог1954 г.2012 г.2015 г.CV
МИЛОШЕВ Георги Николовгеофизик1933 г.1997 г.2003 г.
МИНЧЕВ Георги Любеновкомпозитор1939 г.2015 г.CV
МИТЕВ Ваньо Ивановмедик1954 г.2012 г.2015 г.CV
ОВЧАРОВ Владимир Атанасованатом1940 г.2004 г.2012 г.CV
ПАЛЕВ Чавдар Димитровядрен физик1936 г.2004 г.2008 г.
ПЕТРОВ Александър Георгиевфизик1948 г.2003 г.CV
ПЕТРУНОВ Богдан Николовалерголог и имунолог1936 г.2004 г.2008 г.CV
ПОПИВАНОВ Петър Радоевматематик1946 г.1995 г.2003 г.CV
ПОПОВ Ангел Сашевфизик1942 г.2008 г.2015 г.
ПОПЧЕВ Иван Петковелeктроинженер1936 г.1995 г.2003 г.CV
РАДОМИРОВ Радомир Георгиевфармаколог1942 г.2004 г.2015 г.CV
РЕВАЛСКИ Юлиан Петровматематик1956 г.2008 г.2015 г.
РУМЕНИН Чавдар Станоевелектронен инженер1949 г.2004 г.2012 г.
СГУРЕВ Васил Стояновелектроинженер1936 г.1989 г.1997 г.CV
СТАЙКОВ Людмил Ивановкино- и театрален режисьор1937 г.2004 г.
СЪБОТИНОВ Никола Василевфизик1941г.2003 г.CV
ТЕНЧОВ Борис Гоцевбиофизик1946 г.1995 г.2003 г.
ТОДОРОВ Иван Тодоровядрен физик1933 г.1967 г.1974 г.CV
ТРАЙКОВ Лъчезар Динчовневролог1959 г.2014 г.2018 г.
ТРОЯНСКИ Станимир Любеновматематик1944 г.1989 г.2003 г.
ХАДЖИЙСКИ Минчо Банковавтоматизация на производството1938 г.2004 г.2015 г.CV
ХРИСТОСКОВ Людмил Владимировсеизмолог1936 г.1995 г.2003 г.
ЦВЕТАНОВ Христо Борисовхимия на полимерите1941 г.2004 г.2015 г.CV
ЦВЕТКОВ Цветан Димитровкриобиолог1943 г.1989 г.1995 г.
ЮХНОВСКИ Иван Николовхимик-органик1937 г.1989 г.1997 г.
ИменаПрофесияГодина на ражданеЧлен-кореспондентCV
АНГЕЛОВ Иван Златановикономист1934 г.1995 г.
АТАНАСОВ Атанас Цветановсоциолог1939 г.2004 г.CV
АТАНАСОВ Красимир Тодоровматематик1954 г.2012 г.
БАКАЛОВА-ЛАЗАРОВА Елка Георгиеваизкуствовед1938 г.2004 г.CV
БАЛТОВ Ангел Ивановмеханика1935 г2004 г.CV
БАНКОВА Вася Стефановахимик1954 г.2014 г.
БЕЛОЕВ Христо Ивановинженер1958 г.2014 г.
БОНЧЕВ Данаил Георгиевхимик1937 г.1995 г.
БОЯДЖИЕВ Тодор Апостоловфилолог1931 г.1989 г.
БУРОВ Стоян Панайотовфилолог1951 г.2014 г.CV
БУЧКОВ Димитър Тодоровмашинен инженер1931 г.1989 г.
БЪЧВАРОВА Екатерина Ангеловафизик1956 г.2018 г.
ВЕЛИНОВ Петър Йордановрадиоинженер1941 г.2004 г.CV
ВИТАНОВ Николай Витановфизик1964 г.2014 г.
ВЛАСКОВСКА Мила Василевамедик1948 г.2008 г.
ГАНЕВ Костадин Ганчевфизик1953 г.2014 г.
ГЕРГОВА Иванка Йордановаизкуствовед1955 г.2014 г.
ГЕЦОВ Петър Стефановинженер1950 г.2014 г.CV
ГОРЧЕВ Григор Ангеловмедик1956 г.2014 г.
ГРАНИТСКИ Иван Йордановлитературовед1953 г.2018 г.CV
ГУДЕВ Асен Рачевкардиолог1960 г.2018 г.
ДАВИДОВ Михаил Славчевмедик1940 г.1989 г.CV
ДАНОВ Красимир Димитровматематик1956 г.2012 г.
ДЕНКОВ Николай Денковхимик1962 г.2018 г.CV
ДЖУРОВА Аксиния Добреваизкуствовед1942 г.2008 г.
ДИМИТРОВ Иван Илчевисторик1953 г.2012 г.
ДИМИТРОВ Любен Йоакимовпедагог1936 г.2004 г.
ДИМОВСКИ Иван Христовматематик1934 г.1997 г.
ДОБРЕВ Иван Добревезиковед1938 г.1995 г.
ДРАГОЕВ Стефан Георгиевинженер-технолог1963 г.2014 г.CV
ЖИВКОВ Венелин Стояновмашинен инженер1940 г.2004 г.
ИВАНОВ Димитър Асеновбиолог1960 г.2018 г.
ИВАНОВ Стефан Петровматематик1957 г.2014 г.
ИЛИЕВ Иван Александровинженер-лесовъд1958 г.2018 г.
ЙОРДАНОВ Йордан Алексиевантрополог1938 г.2004 г.
КАШЧИЕВ Димчо Бориславовфизикохимик1942 г.2004 г.CV
КОВАЧЕВ Атанас Димитровархитект1954 г.2009 г.
КОСЕВ Андон Радевбиофизик1950 г.2008 г.
КОСТОВ Александър Григоровисторик1956 г.2018 г.CV
КОСТЯНЕВ Стефан Стоиловпатофизиолог1952 г.2014 г.
КУЗМАНОВА Йорданка Найденовамикробиолог1948 г.2008 г.CV
КУЮМДЖИЕВА Светланка Емиловаизкуствовед1949 г.2012 г.CV
МАРГЕНОВ Светозар Димитровматематик1953 г.2014 г.
МАРКОВ Пламен Мариновизкуствовед1955 г.2014 г.
МИЛЕВ Георги Костовгеодезист1933 г.2008 г.CV
МИЛОШЕВ Николай Георгиевгеофизик1959 г.2012 г.
МИРЧЕВ Пламен Борисовинженер1950 г.2014 г.
МИТОВ Иван Герговмикробиолог1951 г.2014 г.
МИХОВ Георги Славчевинженер1954 г.2018 г.
МУШКАРОВ Олег Кръстевматематик1951 г.2012 г.CV
НАЙДЕНСКИ Христо Миладиновмикробиолог1958 г.2014 г.
НИКОЛОВ Васил Атанасовисторик1951 г.2014 г.
НИКОЛОВ Николай Мариновматематик1969 г.2018 г.CV
НИСИМОВ Емил Рафаеловфизик1949 г.2014 г.
ПАВЛОВ Атанас Ивановмикробиолог1967 г.2014 г.CV
ПАНАЙОТОВ Владко Тодоровинженер1950 г.2014 г.CV
ПАНКОВ Румен Георгиевбиолог1955 г.2012 г.
ПЕРНИШКА Емилия Илиевафилолог1936 г.2004 г.CV
ПЕТКОВА Валентина Борисовафизик1948 г.2012 г.CV
ПЕТКОВ Петко Христовавтоматизация на управлението1948 г.2004 г.CV
ПЕТРОВ Лъчезар Ангеловинженер- химик1939 г.2008 г.
ПЕТРОВ Николай Кириловмедик1959 г.2014 г.
ПОЖАРЛИЕВ Иван Георгиевхимик органик1935 г.2004 г.
ПОЛЯКОВА Олга Тодоровахелминтолог1932 г.1989 г.
ПОПОВА Мария Ганчевафилолог1941 г.2008 г.CV
ПОПОВ Александър (Алек) Василевписател1966 г.2012 г.
ПРОДАНОВ Васил Костадиновфилософ1946 г.2004 г.
ПЪЖЕВА Илза Константиновабиолог1953 г.2014 г.CV
РАДЕВ Стефан Петровматематик1942 г.2004 г.
РАДКОВА Румяна Георгиеваисторик1939 г.2008 г.CV
РАШИДОВ Вежди Летифскулптор1951 г.2004 г.
РАШКОВ Илия Благоевхимик1942 г.2008 г.
РУСЕВ Георги Христовмолекулярна биология1940 г.2004 г.
САНТОВА Мила Христовафолклорист1954 г.2018 г.CV
СКОРДЕВ Генчо Светославовматематик1943 г.1989 г.
СЛАВОВ Чавдар Крумовуролог1953 г.2014 г.CV
СОЛАКОВ Димчо Енчевсеизмолог1954 г.2012 г.CV
СПАСОВ Лозан Славовфизик1938 г.2004 г.CV
СПАСОВ Тони Георгиевхимик-неорганик1961 г.2012 г.
СТЕФАНОВ Ангел Стефановфилософ1951 г.2014 г.CV
СТОИЛОВ Стоил Пешевфизикохимик1935 г.2004 г.
СТОЯНОВ Чавдар Пеневядрен физик1944 г.2004 г.CV
ТОМОВ Иван Василевфизик1942 г.1989 г.CV
ТОНЧЕВА Драга Ивановабиолог1950 г.2014 г.CV
ФИЛИПОВ Филип Ивановинженер електроник1947 г.2008 г.
ХАДЖИИВАНОВ Константин Ивановхимик-неорганик1958 г.2012 г.
ХАДЖИТОДОРОВ Стефан Тодоровинженер1953 г.2014 г.CV
ХОРОЗОВ Емил Ивановматематик1949 г.2004 г.
ХРИСТОВ Стефан Христовмашинен инженер1938 г.2004 г.CV
ЦАЛЕВ Димитър Любомировхимик1943 г.2004 г.CV
ЦАНЕВА Милена Георгиевалитературовед1930 г.1997 г.CV
ЦАНКОВА Цанка Тодороваюрист1940 г.2008 г.CV
ЦАНКОВ Николай Константиновлекар1942 г.2008 г.CV
ИменаПрофесияГодина на ражданеЧленствоДържава
AHRWEILER-GLYKATZI Hélèneвизантоложка19261985Франция
BEREND T. Ivánисторик и икономист19301988Унгария
BINDER Kurtфизик19442005Австрия
DENGLER Reinhard Franz Josefмедик, неврофизиолог19472003Германия
DEVORE Ronaldматематик19412007САЩ
DUCLOY Martialфизик19452008Франция
DWORAK Andrzejхимик19452017Полша
EHRENDORFER Friedrichботаник19271997Австрия
ENGELBRECHT Jüriмашинен инженер19392007Естония
ERTL Gerhard Ludwigфизикохимик19362010Германия
GDOUTOS Emmanuel E.строителен инженер19482010Гърция
GEIM Andre Konstantinфизик19582011Русия
GUANGZHAO Zhouфизик19291989Китай
HOFSTETTER Alfons Georgмедик, уролог19382001Германия
INZ? Dirkбиолог19572010Белгия
KACPRZYK Januszматематик - компютърни науки19472013Полша
KATONA Gyula O. H.математик19412007Унгария
KLITZING Klaus-Olaf Vonфизик19432014Германия
KORNAI Jánosикономист19282006Унгария
LAUDE Lucien Diegoфизик19392005Белгия
L?ST Reimarфизик19231997Германия
MACDERMOTT Merciaисторичка, публицистка и българистка, писателка19271987Англия
MAYOR Saragosa Federicoбиохимик, общественик19341994Испания
MIKLAS Heinzбългарист19482006Австрия
MONTBRIAL Thierry Deикономист19432006Франция
MOUTSOPOULOS Evanghelosфилософ19302001Гърция
MOUTSOPOULOS Nikolaos K.археолог, архитект и византолог19271985Гърция
OPPERMANN Manfredисторик, археолог19412008Германия
OSTROWSKI W?odzimierzбиохимик19251997Полша
REISS Timothy J.етномузиколог19452010САЩ
SAFF Edward Barryматематик19442013САЩ
TACHIAOS Antonios-Emiliosбогослов, кирилометодиевист, общественик19311989Гърция
THEOCHARIS Periklisинженер-механик19211976Гърция
THOM?E Vidarматематик19332013Швеция
VIZI Elek Szilveszterмедик, неврофизиолог19362003Унгария
WALTER Hilmarезиковед-българист и славист19332013Германия
??MAN Josefбиохимик19251983Чехия
АГАНБЕГЯН Абел Гезевичикономист - макроикономика, иконометрика, мениджмънт19321986Русия
АГОЛ Вадим Израилевичмикробиолог19292008Русия
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Владимировичматематик19382007Русия
ВЕЛИХОВ Евгений Павловичфизик - физика на нискотемпературната плазма и магнитната хидродинамика19351989Русия
ВЕНЕДИКТОВ Григорий Куприяновичбългарист, езиковед19292006Русия
ВЕРЕЩЕТИН Владлен Степановичюрист19322006Русия
ГЕОРГИЕВ Васил Стефановхимик19362006САЩ
ДИМИТРОВ Стефан Ивановмолекулярен биолог19512008Франция
ЗЕЛЁНЫЙ Лев Матвеевичфизик19482008Русия
КАМБОВСКИ Владоюрист19482015Македония
КОНЦЕВИЧ Максимматематик и физик19642020Франция
МАТВЕЕВ?Виктор Анатольевичфизик19412013Русия
НОВОСЁЛОВ Константин?Сергеевичфизик19742013Русия
ПАТОН Борис Евгеньевичинженер-металург - електрозаваряване19181969Русия
СТАНЧЕВ?Михаил Георгиевичисторик19532013Украйна
ЧАЗОВ Евгений Ивановичмедик-физиолог, кардиолог19291986Русия
ЧЕРНОВ Александр Александровичфизикохимик19312007Русия
ИменаПрофесияГодина на ражданеЧлен-кореспондентАкадемикПочиналCV
Александър Крумов Поповелектрохимик1942 г.2004 г.2008 г.2020 г.
Александър Янков Димовюрист1924 г.1981 г.---2019 г.
Ангел Симеонов Ангеловинженер ел.-изч. техника1929 г.1981 г.1989 г.2018 г.
Андрей Леон Даниелизкуствовед1952 г.2014 г.---2020 г.CV
Благовест Христов Сендовматематик1932 г.1974 г.1981 г.2020 г.
Георги Михайлов Младеновелектроника1941 г.2004 г.---2020 г.
Димитър Георгиев Клисурскиинженер-химик1933 г.2004 г.2008 г.2021 г.
Евгени Викторов Головинскибиохимик1934 г.1989 г.1997 г.2021 г.CV
Здравко Иванов Лалчевбиофизик1948 г.2012 г.---2018 г.
Иван Николаев Радевлитературовед1943 г.---2003 г.2020 г.CV
Иван Стоянов Гуцовфизикохимик1933 г.1995 г.2003 г.2020 г.
Илия Гавраилов Бручевинженер геолог1934 г.1995 г.2008 г.2019 г.
Йовчо Боянов Топаловхирург1931 г.1989 г.---2021 г.
Константин Димитров Косевисторик1937 г.1989 г.2003 г.2020 г.CV
Любомир Антонов Бояджиевинженер химик1934 г.1995 г.---2019 г.
Михаил Георгиев Виденовезиковед1940 г.2004 г.2008 г.2021 г.CV
Неделчо Николов Милевкиновед1933 г.2004 г.---2020 г.
Николай Янков Кауфманизкуствовед-фолклорист1925 г.1997 г.2003 г.2018 г.
Петър Атанасов Кралчевскифизикохимик1956 г.2004 г.2012 г.2020 г.
Светлин Вълчев Русевхудожник1933 г.---2003 г.2018 г.
Стефан Борисов Воденичаровмашинен инженер1944 г.2004 г.2012 г.2020 г.CV
Тодор Георгиев Николовгеолог1931 г.1984 г.1997 г.2021 г.CV
Христо Николов Дабовскигеолог1935 г.2004 г.---2020 г.