Управителен съвет на Българската академия на науките

Управителният съвет (УС) на БАН е органът на управление, който осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание. ?УС работи по правила приети от Общото събрание. Сред най-важните функции на УС са подготовката и предлагането на проекти на решения, засягащи дейността на Акаемията пред Общото събрание, избора на директорите на постоянните научни звена, организирането на периодично атестиране на самостоятелните научни звена?и организирането на общоакадемичното международно сътрудничество.

Управителният съвет на БАН има основен и разширен състав.?Основният състав на Управителния съвет се състои от 27 членове, които се избират за срок от четири години сред асоциираните, действителните и дописните членове на БАН, които са на основна работа в Академията. Председателят, заместник-председателите, главният научен секретар и научните секретари на БАН са по право членове на Управителния съвет, като председателят на БАН е и председател на УС.

В разширения състав на Управителния съвет се включват с право на съвещателен глас?ръководители на държавни институции, висши училища и други организации;?председателят на Общото събрание е член на разширения състав на Управителния съвет.

Съвет за чуждестранна българистика към УС на БАН

Председател на УС

Състав на управителния съвет

Основен състав на Управителния Съвет на БАН

 • Акад. Юлиан Ревалски – Председател на БАН, Институт по математика и информатика
 • Проф. Евдокия Пашева – Заместник-председател на БАН, Институт по молекулярна биология
 • Чл.-кор. Стефан Хаджитодоров – Заместник-председател на БАН, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
 • Проф. Нели Косева – Главен научен секретар на БАН, Институт по полимери
 • Доц. д-р Иван Георгиев – Н1 Научен секретар, Институт по информационни и комуникационни технологии
 • Проф. дфн Севдалина Димитрова – Н2 Научен секретар, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
 • Проф. д-р Маргарита Попова – Н3 Научен секретар, Институт по органична химия с Център по фитохимия
 • Проф. дбн Нина Атанасова – Н4 Научен секретар, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
 • Доц. д-р Ина Анева – Н5 Научен секретар, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
 • Доц. д-р Деница Борисова – Н6 Н7 Научен секретар, Институт за космически изследвания и технологии
 • Доц. д-р Елка Трайкова – Н8 Научен секретар, Институт за литература
 • Проф. д-р Ергюл Таир – Н9 Научен секретар, Институт за изследване на населението и човека
 • Проф. Сия Лозанова – Н1 Институт по роботика
 • Проф. д-р Тамара Петкова – Н2 Институт по електрохимия и енергийни системи
 • Чл.-кор. Константин Хаджииванов – Н3 Институт по обща и неорганична химия
 • Проф. Николай Недялков – Н3 Институт по електроника
 • Проф. Яна Чакаларова – Н4 Институт по невробиология

 • Доц. Борислав Георгиев – Н5 Национален природонаучен музей
 • Проф. Миглена Жиянски – Н5 Институт за гората
 • Чл.-кор. Димчо Солаков – Н6 Национален институт по геофизика, геодезия и география
 • Проф. Любомир Димитров – Н6 Институт по океанология
 • Проф. Пламен Иванов – Н6 Геологически институт
 • Доц. д-р Иванка Статева – Н7 Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
 • Чл.-кор. Александър Костов – Н8 Институт за балканистика с Център по тракология
 • Проф. Росица Стоянова – Н8 Институт за исторически изследвания
 • Доц. дфн Татяна Батулева-Кънчева – Н9 Институт по философия и социология
 • Проф. Алла Кирова – Н9 Институт за икономически изследвания

Разширен състав на Управителния Съвет на БАН

 • Проф. дхн Евелина Славчева – Председател на ОС на БАН.

 • Проф. Диана Христова Петкова – Председател на съюза на ученитe в България.

 • Проф. Анастас Герджиков – Председател на Съвета на ректорите, Ректор на СУ “Св. Кл. Охридски”
 • Г-н Радосвет Радев – Изпълнителен председател на Българска стопанска камара, Зам. министър на финансите, отговарящ за бюджетните организации
 • Г-жа Йорданка Фандъкова – Кмет на град София

Протоколи от заседания

Свали всички

Управителен съвет

Протоколи от заседания
ИмеРазмерДата на добавяне
Правила за дейността на Управителния съвет на БАН 4.28 MB03.12.2018 в 17:22