• welcome

  Съобщение за защита

  Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 20.07.2021 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, II етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: ?Външни физически въздействия с модулирани магнитни полета върху протичащите електрохимични процеси в оловно-киселинните акумулатори ” на Борис Тодоров Широв, задочен докторант в ИЕЕС – БАН по професионално направление 4.2 ?Химически науки”, научна специалност ?Електрохимия (вкл. химични източници на тока)” Научен ръководител: проф. д-р Веселин Найденов Председател на Научното жури: проф. д-р Веселин Найденов Членове на Научното жури: проф. дхн Райчо Райчев - рецензент проф. д-р Антон Момчилов, ИЕЕС [...]

  Почетен знак ?Марин Дринов“?на БАН за проф.?Костадин?Иванов

  Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи почетен знак ?Марин Дринов“ на проф. д-р Костадин? Иванов на церемония, която се спроведе в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ-БАН) на 13 юли. Отличието на БАН проф. д-р? Костадин Иванов получава за високи научни постижения и за значим принос при сътрудничеството на ИЯИЯЕ-БАН с Пенсилванския държавен университет (PSU) и Държавния университет на Северна Каролина (NCSU NCSU) САЩ. Наградата е признание за значимия принос на проф. д-р Костадин Иванов в изследователската работа на ИЯИЯЕ-БАН. Проф. Костадин Иванов е един от най-успешно работещите в чужбина българи, започнали своята научна кариера в ИЯИЯЕ-БАН. Той работи в Пенсилванския държавен университет (PSU), а от 2015 г. досега - в Държавния университет на Северна Каролина (NCSU) като ръководител на Департамента по [...]

  Еднофамилна къща с нулево електрическо потребление и тролейбус на водород представиха учени

  Първите в България мултидисциплинарни демонстрационни проекти с участието на индустрията, местната власт и бизнеса ?бяха представени на онлайн информационна среща по Национална научна програма ?Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)”. Проектът ?Зелена къща“ показва как еднофамилни къщи или бизнес сгради чрез автономно топло- и електрозахранване могат да използват електричество без да се отделят вредни емисии в атмосферата. За целта учените са изградили автономна хибридна възобновяема захранваща система с нулеви въглеродни емисии, която се състои от батериен и водороден цикъл за съхранение на енергия. Сградата се захранва с електричество от ВЕИ, водород и при недостиг на чиста енергия - от електрическата мрежа. Проектирана е система за мониторинг и управление на къща за едно домакинство с потребление на енергия около 10 хиляди киловат часа годишно. В [...]

  Д-р Херберт Гийс е новият носител на медала ?Гастон Плантé“

  Организатор на международната конференция LABAT`2021 е Институтът по електрохимия и енергийни системи ?Евгени Будевски“ Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи виртуално на д-р Херберт Гийс медал ?Гастон Плантé“, с който Българска академия на науките удостоява учени и изобретатели за изключителния им принос в развитието на оловните акумулатори. Събитието се състоя на 9 юни от студиото на единадесетатата международна конференция по оловни акумулатори - LABAT`2021. Макар за първи път научният форум да се провежда онлайн, организаторите от секция ?Електрохимия на оловните акумулатори” при Института по електрохимия и енергийни системи ?Евгени Будевски“ (ИЕЕС-БАН) осъществиха тържествената церемония по обявяване на резултата от тайното гласуване на 15-членен Международен Гастон Плантé комитет за връчване на престижната награда на неговия 18-ти носител . Д-р Херберт Гийс, роден в Италия, е [...]

  Нови начини за съхранение и използване на ВЕИ в бита и транспорта показват български учени

  Третата отворена среща по Национална научна програма ?Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)” ще се проведе онлайн на 11 юни, петък, от 10:30 часа. Събитието ще е достъпно на: https://zoom.us/j/95776946591?pwd=V0lKWGdsZGR4UjV4cEw4S3FybzUxZz09 Проф. дтн Христо Василев от Технически университет- София ще изнесе лекция на тема: ?Ролята на биомасата и геотермалната енергия в енергийния преход“. На срещата ще бъдат представени резултати от научната работа в трите компонента на програмата: ?Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия“, ??Електрически превозни средства и водородна мобилност“ и ?Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2“. В рамките на изследванията си по ННП ?ЕПЛЮС“ българските учени разработват нови методи за съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници, ефективни методи за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид и възможности за приложението на водорода в [...]

  Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор”

  Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17.05.2021г. (понеделник) от 10:30 часа дистанционно ще се проведе открито заседание на Научното жури за? публична защита на дисертационен труд на тема: ?Симулиране на позитронното взаимодействие с дефекти в материали за управляем термоядрен синтез? на Борислав Руменов Колев редовен докторант към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика) ?Състав на Научното жури: Председател: Проф. дфн Трою Троев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище ) Членове: Доц. д-р Христо Протохристов (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия ) Проф. дфн Николай Недялков (ИЕ-БАН) ( рецензия ) Доц. дмн Христо Търнев (ТУ, София) ( становище ) Проф. дфн Димитър Стоянов (ИЕ-БАН) ( становище ) ?Материалите по защитата са на разположение [...]

  Go to Top

  亚洲学生爱爱综合图

  HoMEѧۺͼ