• welcome

  Конкурс за академична длъжност ?асистент“ в ИФТТ

  Институтът по физика на твърдото тяло - БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност ?Асистент“ по професионално направление 4.1.??Физически науки“, научна специалност ?Физика на кондензираната материя“, за нуждите на лаборатория ?Акустоелектроника“ към направление ?Функционални материали и наноструктури“ със срок един месец от публикуването на страницата на ИФТТ-БАН. Кандидатите подават заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен ?магистър“, диплома за образователната и научна степен ?доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.). Справки и документи – в деловодството на Института – 1784, София, бул. Цариградско шосе № 72, Централна [...]

  Авангардни методи за конвертиране на възобновяема морска енергия разработват учени от БАН

  Три уникални технологии за преобразуване на природна енергия разработват учените от ?Центъра по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии на БАН. Разработките са резултат от изследвания, насочени към ефективно използване на огромния природен ресурс и декарбонизацията на морския транспорт. Нови преобразуватели на вълнова енергия Целта на технологията е да се използват пасивни методи за помощна пропулсия, която ще снижи значително разходите на гориво и вредните емисии на кораби с конвенционални двигатели с вътрешно горене. Основната идея е да се използва привнесената от вълните енергия на вертикалните колебания на кораба при движение на вълнение за генериране на допълнителна пропулсия и/или на електрическа енергия. Използването на вълнова енергия за генериране на електричество не е нова идея. Иновативността на тази разработка се състои в [...]

  2021-07-22T11:07:03+00:00четвъртък, 22 юли 2021 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

  Модерна апаратура изследва полимерни нутрацевтични и козметични формулировки

  ?Нови лаборатории с модерна апаратура за иновативни полимерни материали бяха открити в Института по полимери на БАН. Техниката е част от Центъра по компетентност ??Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ към Департамент ?Полимерни нутрацевтични и козметични формулировки“. Целта на проекта е да се произвеждат иновативни продукти от растителен произход с висока добавена стойност, използвани като хранителни добавки и козметични средства. На официалната церемония по откриване на новата научно-изследователска база в Института по полимери присъстваха зам.-министърът на образованието и науката проф. Нели Косева, зам.-председателят на БАН проф. Евдокия Пашева, представители на Института по полимери и партньорските организации по проекта. Научните експерименти и изследвания ще се осъществяват в нова, модерна среда, която ще мотивира младите изследователи и [...]

  Процедура за придобиване на научна степен ?Доктор на науките“

  Институтът по катализ при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен? “доктор на науките” съобщават, че на 23 юли 2021 г. (петък), от 11:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Синтез и свойства на зеолитни катализатори”, по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност “Химична кинетика и катализ“. на проф. д-р Юрий Ангелов Кълвачев Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИК-БАН стая 201 и са публикувани на интернет страницата на ИК-БАН: https://ic.bas.bg/?lang=1&pid=43&sid=61 Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.

  Конкурс за главен асистент в Института по електроника

  Институтът по електроника ?Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява?? конкурс за заемане на академична длъжност ?Главен асистент” по професионално направление 4.1 ?Физически науки”, научна специалност ?Радиофизика и физическа електроника ” за нуждите на лаборатория ?Физични технологии”- един, със срок 2 месеца от обнародването в ?Държавен вестник“. Обявата е публикувана в ?Държавен вестник“, бр.52/22.06.2021 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.

  Конкурс за доцент в Института по електроника на БАН

  Институтът по електроника ?Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява?? конкурс за заемане на академична длъжност ?Доцент” по професионално направление 4.1 ?Физически науки”, научна специалност ?Радиофизика и физическа електроника ” за нуждите на лаборатория ?Физични технологии”- един, със срок 2 месеца от обнародването в ?Държавен вестник“. Обявата е публикувана в ?Държавен вестник“, бр.52/22.06.2021 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77. ?

  Go to Top

  亚洲学生爱爱综合图

  HoMEѧۺͼ