• welcome

  Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

  Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. ?Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. ?Биологически науки“, научна специалност ?Биофизика“, за нуждите на секция ?Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в ?Държавен вестник“, бр. 63/30.07.2021 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-professor-eap-2021/

  ИИИ при БАН търси да назначи ПЕТ АСИСТЕНТИ с ОНС ?Доктор“ на срочен трудов договор

  Институтът за икономически изследвания при БАН търси за назначаване на срочен трудов договор след провеждане на конкурсна процедура/събеседване 5 (ПЕТ) АСИСТЕНТИ с ОНС ?Доктор“ в Професионално направление 3.8 Икономика в следните научни области: Макроикономика (икономически растеж) – 1 място за секция ?Макроикономика“ Икономика и управление на фирмата – 1 място за секция ?Икономика на фирмата“ Световно стопанство и МИО (финанси на ЕС) – 1 място за секция ?Международна икономика“ Агробизнес/екоикономика – 1 място за секция ?Регионална и секторна икономика“ Регионална и секторна икономика – 1 място за секция ?Регионална и секторна икономика“ Срок за подаване на документите:? 20.08.2021 – 20.09.2021 г. Информация относно Необходими документи, Заявление и Контакти може да намерите на https://www.iki.bas.bg/asistent

  ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академични длъжности ?професор“ и ?доцент“

  Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професор – трима: един по Административно право и административен процес и един по Правна социология? за нуждите на секция ?Публичноправни науки“, един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция ?Международноправни науки“; доцент – двама: един по Конституционно право на Република България, за нуждите на секция ?Публичноправни науки“, един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция ?Международноправни науки“. Документите се подават в ИДП:? п.к. 1000, гр. София, ул. ?Сердика“ № 4, в срок от 2 (два) месеца от обнародването на обявата в ?Държавен вестник“, бр. 62 от 27.07.2021 [...]

  ИДП при БАН прекратява обявени конкурси за заемане на академични длъжности

  Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките прекратява обявените в ?Държавен вестник“, бр. 19/05 март 2021 г. конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професор – 3 (трима): 1 (един) по Административно право и административен процес и 1 (един) по Правна социология? за нуждите на секция ?Публичноправни науки“, 1 (един) по Международно право и международни отношения за нуждите на секция ?Международноправни науки“; доцент – 2 (двама): 1 (един) по Конституционно право на Република България, за нуждите на секция ?Публичноправни науки“, 1 (един) по Международно право и международни отношения за нуждите на секция ?Международноправни науки“ със срок от 6 (шест) месеца от публикуването на обявата в ?Държавен вестник“. Конкурсите [...]

  Институтът по физикохимия при БАН обявява конкурс за доцент

  Институтът по физикохимия ?Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност ?Доцент“ – 1 брой в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност ?Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“ за нуждите на секция ?Електрохимия и корозия“ по тематика ?Електрохимично получаване на хибридни покрития върху метални подложки“. Обявата е публикувана в ДВ в брой № 62 от дата 27.07.2021 год. със срок 2 месеца от обнародването в ?Държавен вестник“ и е качена на следния линк в сайта на ИФХ-БАН: https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri/objava-za-glavni-asistenti-2019g.php Справки и документи – 1113 София, ул. ?Акад. Г. Бончев“, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

  2021-07-27T15:13:51+00:00вторник, 27 юли 2021 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

  Конкурс за академична длъжност ?асистент“ в ИФТТ

  Институтът по физика на твърдото тяло - БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност ?Асистент“ по професионално направление 4.1.??Физически науки“, научна специалност ?Физика на кондензираната материя“, за нуждите на лаборатория ?Акустоелектроника“ към направление ?Функционални материали и наноструктури“ със срок един месец от публикуването на страницата на ИФТТ-БАН. Кандидатите подават заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен ?магистър“, диплома за образователната и научна степен ?доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.). Справки и документи – в деловодството на Института – 1784, София, бул. Цариградско шосе № 72, Централна [...]

  Go to Top

  亚洲学生爱爱综合图

  HoMEѧۺͼ