• welcome

  About Връзки с обществеността

  This author has not yet filled in any details.
  So far Връзки с обществеността has created 1232 blog entries.

  Авангардни методи за конвертиране на възобновяема морска енергия разработват учени от БАН

  Три уникални технологии за преобразуване на природна енергия разработват учените от ?Центъра по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии на БАН. Разработките са резултат от изследвания, насочени към ефективно използване на огромния природен ресурс и декарбонизацията на морския транспорт. Нови преобразуватели на вълнова енергия Целта на технологията е да се използват пасивни методи за помощна пропулсия, която ще снижи значително разходите на гориво и вредните емисии на кораби с конвенционални двигатели с вътрешно горене. Основната идея е да се използва привнесената от вълните енергия на вертикалните колебания на кораба при движение на вълнение за генериране на допълнителна пропулсия и/или на електрическа енергия. Използването на вълнова енергия за генериране на електричество не е нова идея. Иновативността на тази разработка се състои в [...]

  2021-07-22T11:07:03+00:00четвъртък, 22 юли 2021 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

  Националният археологически институт на 100 години

  Почетен плакет на БАН–златен за Националния археологически институт с музей Честване по повод 100-годишнината от създаването на Националния археологически институт на БАН се проведе в Централна зала на Националния археологически музей. Това е най-старият научен институт в България, създаден с указ на Цар Борис ??? на 16 юли 1921 г. През 1947 г. институтът е включен в състава на Българската академия на науките (БАН), а през следващата година с постановление на Министерски съвет е обединен с Народния музей в една институция под името Археологически институт с музей. Днешното име на институцията, Национален археологически институт с музей (НАИМ) при БАН, е определено на Общо събрание на БАН през 2007 г. Институтът организира и ръководи методически всички теренни проучвания на територията на страната, в това число планирани [...]

  Конкурс за заемане на академична длъжност ?професор“ в ИЕФЕМ – БАН

  Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност ?професор” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Етнология на социализма и постсоциализма) – един, за нуждите на секция ?Етнология на социализма и постсоциализма”, обнародван в ?Държавен вестник“, бр. 59 от 16.07.2021 г. Срок за подаване на документите – 16.09.2021 г. Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН – София,? ул. ?Московска” 6А, моб. тел. 0879409313 ( https://iefem.bas.bg/konkursi )

  Онлайн уъркшоп “Космическо време, слънчева активност и анализ на данни” по проект STELLAR по Рамкова програма ?Хоризонт 2020“

  В периода 12-15 юли 2021 г. Dublin Institute of Advanced Studies /DIAS/, като партньор по проект STELLAR, с Координатор Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория “Рожен” към Българска академия на науките /ИА с НАО-БАН/, организира и проведе Онлайн уъркшоп на тема “Космическо време, слънчева активност и анализ на данни”. Участие взеха 37 български и чуждестранни студенти, докторанти и учени, които имаха възможност да получат теоретични и практически познания в областта на космическото време и да научат повече за активността на Слънцето. Част от темите на уъркшопа бяха слънчеви радио избухвания, взаимодействие на Слънцето с планетите и междупланетното пространство и наблюдения на Слънцето в радиодиапазона на електромагнитния спектър. В програмата бяха включени и упражнения за обработка и анализ на наблюдателни данни, както и визуализация с [...]

  Съобщение за защита

  Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 20.07.2021 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, II етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: ?Външни физически въздействия с модулирани магнитни полета върху протичащите електрохимични процеси в оловно-киселинните акумулатори ” на Борис Тодоров Широв, задочен докторант в ИЕЕС – БАН по професионално направление 4.2 ?Химически науки”, научна специалност ?Електрохимия (вкл. химични източници на тока)” Научен ръководител: проф. д-р Веселин Найденов Председател на Научното жури: проф. д-р Веселин Найденов Членове на Научното жури: проф. дхн Райчо Райчев - рецензент проф. д-р Антон Момчилов, ИЕЕС [...]

  Модерна апаратура изследва полимерни нутрацевтични и козметични формулировки

  ?Нови лаборатории с модерна апаратура за иновативни полимерни материали бяха открити в Института по полимери на БАН. Техниката е част от Центъра по компетентност ??Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ към Департамент ?Полимерни нутрацевтични и козметични формулировки“. Целта на проекта е да се произвеждат иновативни продукти от растителен произход с висока добавена стойност, използвани като хранителни добавки и козметични средства. На официалната церемония по откриване на новата научно-изследователска база в Института по полимери присъстваха зам.-министърът на образованието и науката проф. Нели Косева, зам.-председателят на БАН проф. Евдокия Пашева, представители на Института по полимери и партньорските организации по проекта. Научните експерименти и изследвания ще се осъществяват в нова, модерна среда, която ще мотивира младите изследователи и [...]

  Go to Top

  亚洲学生爱爱综合图

  HoMEѧۺͼ